Skip to main content

CHA Consumer Assistance Grant:

RFP Award Announcement!

For more information, click on “Important Updates”
photo of CHA client

Jwenn Èd (Haitian Creole)

Ou bezwen kontakte nou?

Rele nou nan nimewo sa:

(888) 614-5400, Lendi a Vandredi, 9 am- 4 pm.

Voye yon mesaj sou Imѐl sa:

cha@cssny.org

Voye lѐt ban nou nan adrѐs sa:

Community Health Advocates
Community Service Society of New York
633 Third Avenue, 10th Floor
New York, NY 10017

Ranpli fὸm sa ki anba a, voye kesyon ou yo avѐk kὸmantѐ ou yo.

Jwenn èd ak asirans sante.

Rele nou pou’w konnen ki jan nou ka ede’w. Nou te ede plizyè milye moun ki rete New York avèk pwoblèm sa a.

Rele kounye a: (888) 614-5400

Oswa voye yon mesaj sou Imѐl nou: cha@cssny.org

CHA can help answer your healthcare questions.

  • Call our helpline at (888) 614-5400 Monday to Friday, 9am to 4pm,
  • or email cha@cssny.org.